Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Voorwaarden
Om als aanbieder gebruik te kunnen maken van de diensten van Glas-in-lood Depot Limburg, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden. Als u op een voorwaarde klikt, verschijnt een toelichting.

Voorwaarden aanbieders

1. Het glas-in-loodobject is van kunst- en/of cultuurhistorische waarde.


Het is van groot belang dat bedreigde glasschilderkunst, meestal uitgevoerd als glas-in-lood, wordt gemeld bij Glas-in-lood Depot Limburg! Maar er is hier alleen plaats voor kunstzinnige voorstellingen van voldoende artistiek en technisch niveau. En dus niet voor uitingen van kunstnijverheid, hoe fraai en sympathiek ook. Om het onderscheid tussen beide categorieën duidelijk te maken, volgt hier een vrij uitgebreide toelichting.

Er zijn in de twintigste eeuw in Limburg veel glas-in-loodvoorstellingen gemaakt voor speciale gebouwen. Vooral voor kerken, kapellen en kloosters. Dat is een direct gevolg van de grote bloei van het katholicisme in de eerste decennia van deze eeuw. Ook in gemeentehuizen, bibliotheken, scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen zijn regelmatig glas-in-loodwerken toegepast. Op kleinere schaal komen glas-in-loodtableaus voor in particuliere woningen en bedrijfsgebouwen. Deze kunstwerken zijn steeds in opdracht vervaardigd en enig in hun soort. Ze zijn ontworpen en uitgevoerd door (of onder toezicht van) een (glas)kunstenaar. Vaak is deze bekend en herkenbaar aan zijn stijl en een signatuur. Als een dergelijk glas-in-loodobject wordt bedreigd, komt het vrijwel zeker in aanmerking voor bemiddeling door  Glas-in-lood Depot Limburg.

Een zeer groot gedeelte van het waardevolle twintigste-eeuwse Limburgse glas-in-lood is geïnventariseerd. Foto's en een korte omschrijving van deze objecten zijn opgenomen in de Inventarisatie die is opgenomen onder het menu Overzichten. Als een object uit deze inventarisatie door sloop of anderszins wordt bedreigd, wordt u dringend verzocht dit te melden.

In de twintigste eeuw is er ook veel glas-in-lood gemaakt voor allerhande "gebruikstoepassingen". Denk bijvoorbeeld aan de vele vensters in het bovenste deel van raam- en deurkozijnen. Je komt ze tegen in de erkers van de bekende jaren-30-woningen, maar ook bij talloze huizen uit de periodes daarvoor en daarna. Hoewel dergelijke seriematig gemaakte glas-in-loodramen zonder meer hun charme hebben en een zekere waarde vertegenwoordigen, behoren zij niet tot de glas-in-loodkunst waarvoor Glas-in-lood Depot Limburg is bedoeld. Dat laatste geldt ook voor decoratieve glas-in-loodtoepassingen in binnenmuren, (schuif)deuren, lampenkappen en zelfgemaakte hobby-objecten. Wie hier afstand van wil doen, kan zich het best wenden tot een handelaar of de objecten zelf te koop aanbieden, bijvoorbeeld via internet.

Natuurlijk is het mogelijk dat een glas-in-loodobject niet in de eerder genoemde inventarisatie voorkomt, maar toch behoudenswaard is. Het kan dan gaan om:
  • uniek twintigste-eeuws glas-in-lood dat tijdens het uitvoeren van de inventarisatie niet bekend was. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een klein, maar bijzonder tableau in een particulier gebouw over het hoofd is gezien;
  • bijzondere glas-in-loodwerken van vóór de twintigste eeuw, die niet op grond van een monumentenstatus zijn beschermd. Veel waardevol glas-in-lood van voor 1900 is overigens wel beschermd omdat het object waarin het zich bevindt, een monumentenstatus heeft.
In beide gevallen geldt dat het kunst- en/of cultuurhistorisch belang van de voorstelling overtuigend moet worden aangetoond. Een (redengevende) beschrijving, de naam van de glazenier of kunstenaar, documentatie over de opdracht en de opdrachtgever en soortgelijke gegevens kunnen hierbij een rol spelen.

Samengevat komen alleen de volgende glas-in-loodpanelen in aanmerking voor opname in Glas-in-lood Depot Limburg:
  • panelen die zijn opgenomen in de inventarisatie;
  • panelen die niet zijn opgenomen in de inventarisatie, maar aantoonbaar zijn ontworpen en/of gemaakt door een kunstenaar die in de inventarisatie wordt genoemd (als maker van een ander glas-in-loodkunstwerk);
  • panelen die niet zijn opgenomen in de inventarisatie, maar waarvan de kunst- en/of cultuurhistorische waarde aantoonbaar is; bijvoorbeeld omdat ze zijn opgenomen in een gemeentelijk of rijksmonument en worden genoemd in de bijbehorende redengevende omschrijving;
  • panelen die niet aan de eerder genoemde eisen voldoen, maar waarvan de kunst- en/of cultuurhistorische waarde wordt vastgesteld door een ter zake kundige (commissie).
Bij twijfel over het belang van bedreigd glas-in-lood is het verstandig contact op te nemen met Glas-in-lood Depot Limburg. Dit fungeert namelijk ook nadrukkelijk als meldpunt. Aan overleg en een eventuele beoordeling zijn voor de melder geen kosten verbonden.

2. De aanbieder zorgt ervoor dat het glas-in-lood op verantwoorde wijze wordt uitgenomen en draagt hiervan de kosten.


Bij het verwijderen van een waardevol glas-in-loodobject moet de kans op beschadiging vanzelfsprekend zo klein mogelijk zijn. Omdat glas-in-loodwerken kwetsbaar zijn en omdat ze zich vaak op minder goed bereikbare plaatsen bevinden, verlangt de uitname een goede voorbereiding en voldoende vakmanschap. Daarnaast is aandacht nodig voor de veiligheid en de overige arbeidsomstandigheden van de uitvoerenden. In specifieke situaties kan Glas-in-lood Depot Limburg adviseren over genoemde onderwerpen.

3. De aanbieder zorgt ervoor dat het glas-in-lood op vakkundige wijze wordt vervoerd naar ofwel een nieuwe bestemming ofwel Glas-in-lood Depot Limburg te Kerkrade, en draagt de kosten van het transport.


Als het glas-in-lood op deskundige wijze is uitgenomen, moet het zodanig worden "verpakt" (in glaskisten) en vervoerd dat er niet alsnog schade ontstaat. Ook is het van belang, vooral bij grotere objecten, dat de verschillende onderdelen duidelijk worden gemerkt en geregistreerd. Er kan dan bij hergebruik geen verwarring ontstaan over de wijze waarop het object moet worden samengesteld.  Glas-in-lood Depot Limburg kan hierover adviseren.

4. De aanbieder levert aan Glas-in-lood Depot Limburg de gevraagde gegevens over het glas-in-loodobject.


Op het aanmeldingsformulier, en eventueel nog op een later tijdstip, vraagt Glas-in-lood Depot Limburg om een aantal (basis)gegevens over het glas-in-loodobject. Deze dienen om het object voldoende te kunnen documenteren. De informatie is onder meer van belang bij het vinden van een afnemer. Als de eigenaar over aanvullende gegevens beschikt, wordt het bijzonder op prijs gesteld als hij deze, eventueel in de vorm van kopieën, eveneens beschikbaar stelt.

5. De aanbieder blijft eigenaar van het glas-in-lood totdat dit wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.


Als het glas-in-lood in depot wordt genomen, blijft dit in eigendom van de aanbieder. Glas-in-lood Depot Limburg zorgt ervoor dat de panelen onder goede omstandigheden worden bewaard. Aan de opslag zijn voor de aanbieder geen kosten verbonden.

6. De aanbieder en de afnemer komen gezamenlijk een vergoeding overeen bij overname van glas-in-lood.


Glas-in-lood Depot Limburg streeft ernaar dat aangeboden glas-in-lood een nieuwe, passende bestemming krijgt (deze website speelt hierin een belangrijke rol). Zodra een dergelijke locatie in beeld is, brengt Glas-in-lood Depot Limburg de afnemer en de aanbieder met elkaar in contact. Omdat het glas-in-loodobject een zekere waarde vertegenwoordigt, en omdat de aanbieder kosten heeft gemaakt voor een verantwoorde uitname en een veilig transport, is het reëel dat de afnemer de aanbieder een vergoeding betaalt. De hoogte hiervan wordt onderling bepaald; Glas-in-lood Depot Limburg is hierin geen partij.

7. Beperkte advisering, met name over de werkwijze, is gratis; nadere advisering is mogelijk tegen kostprijs.


Glas-in-lood Depot Limburg verstrekt gratis adviezen om aanbieders op weg te helpen met de verwijdering, indepotname en herbestemming van glas-in-loodobjecten. In bepaalde gevallen is ook nadere advisering mogelijk. Bijvoorbeeld over technische aspecten bij de uitname van glas-in-lood. Voor nadere adviezen wordt echter een uurtarief in rekening gebracht. Informeer hiernaar als u van deze dienstverlening gebruik wilt maken. Glas-in-lood Depot Limburg brengt op verzoek eerst offerte uit.
Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit